کرمان موتور؛ مونتاژکار چینی که متعلق به عجیب ترین موسسه خیریه ایران است!

یک مقام مسول در شورای رقابت گفت: این شورا، شکایات مردمی زیادی درباره اجرانشدن مصوبه قیمتی خودرو های مونتاژی توسط مونتاژکاران را دریافت کرده است و اطمینان داد که شورا از ظرفیت قانونی استفاده می کند تا مصوبه قانونی قیمت خودرو های مونتاژی اجرا شود.منبع آفتاب نیوز : کشمکش های شورای رقابت با مونتاژکاران چینی کماکان ادامه دارد.

مالک نیمی از سهام شرکت کرمان موتور خیریه مولی الموحدین است.

در این بین شرکت کرمان موتور از وقعیت قابل تاملی برخوردار است، این شرکت بر روی کاغذ متعلق به یک موسسه خیریه است که هدفی جزء کمک به محرومان و مستمندان ندارد.

– گردنکشی کرمان موتور (خواهر خوانده ماهان ایر) در برابر شورای رقابت کرمان موتور؛ مونتاژکار چینی که متعلق به عجیب ترین موسسه خیریه ایران است! در این بین شرکت کرمان موتور از وقعیت قابل تاملی برخوردار است، این شرکت بر روی کاغذ متعلق به یک موسسه خیریه است که هدفی جزء کمک به محرومان و مستمندان ندارد.

شرکت هواپیمایی ماهان نیز متعلق به همین خیریه است، البته نیمه دیگر شرکت کرمان موتور متعلق به سازمان عمران کرمان است که با احتساب 49 درصد سهام صنایع خودروسازی کرمان، در واقع این نوع سهام تودلی محسوب می شود و مالک اصلی همان موسسه خیریه است.