کارشناس آمار و تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، تهیه گزارش ها، طراحی و پیاده سازی داشبوردهای تحلیلی، اندازه گیری اثربخشی مداوم برنامه و فرآیندها در برابر اهداف، تجزیه و تحلیل رابطه و تأثیر بین فرآیندها به منظور ریشه یابی علل KPI های ناخواسته، تأیید نیازها … – شرکت خودروسازی کرمان…
منبع خبر: چشم انداز شغلی
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع