زمستان سرد در بازار سرمایهبه گزارش اقتصاد آزاد در آسیب شناسی انجام گرفته در کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی معاونت حقوقی دادگستری استان تهران بر روی 14 بند از مصوبه شورای عالی بورس 36 ایراد وارد شده است. – قضات اقتصادی دادگستری در پاسخ به مصوبه تعیین مصادیق مجرمانه شورای عالی بورس این طور عنوان کرده …
منبع خبر: اقتصاد آزاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع