بازدید وزیر صمت از خودرو ایگل کرمان موتوروزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در غرفه شرکت کرمان موتور در نمایشگاه اتواکسپو تهران از خودرو جدید ایگل در دو نسخه بنزینی و … وزیر صنعت، معدن و. – وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در غرفه شرکت کرمان موتور در نمایشگاه اتواکسپو تهران از خودرو جدید ایگل در دو نسخه بنزینی و … وزیر صنعت،
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع