بازدید سرپرست سازمان تاکسیرانی از غرفه کرمان موتورسرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران امروز در خلال برگزاری پنجمین نمایشگاه خودرو تهران از غرفه کرمان موتور … سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر. – سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران امروز در خلال برگزاری پنجمین نمایشگاه خودرو …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع