اوراق قرضه شرکت کرمان موتور

اوراق مشارکت شرکت کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی شد. اوراق مشارکت شرکت کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی شد. – از طریق بازار ابزارهای مالی جدید خارج از بورس ایران پذیره نویسی شد. اوراق قرضه مرابحه این شرکت …
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع