المپیاد فنی سراسری نمایندگان خدمات پس از فروش کرمان موتور برگزار خواهد شد

مرحله نخست آزمون به صورت کتبی سطح مهارت فنی 800 شرکت کننده آزمون را خواهد سنجید.

ارزیابی جامع بم خودرو در سه روز متوالی از تاریخ اول تا سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

در راستای ارزیابی و سنجش مهارت پرسنل شاغل در نمایندگی ها و ارتقا روزافزون مهارت کارکنان، هشتمین المپیاد فنی سراسری نمایندگی های خدمات پس از فروش کرمان موتور برگزار خواهد شد.

نتایج این آزمون از طریق شبکه نمایندگان تا پایان اسفندماه(طی هفته پایانی سال1401) اعلام و مرحله عملی آزمون برای 10 برگزیده اول در اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد.منبع

موقعیت های شغلی شبکه خدمات پس از فروش که می توانند در این آزمون ها شرکت کنند شامل کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، کارشناس ارتباط با مشتری، برق کار، مکانیک، جلوبندی کار، امدادگر، پذیرش گر و انباردار می شود.

– هدف از برگزاری این آزمون، پایش اثربخشی اقدامات آموزشی ارائه شده پیشین و انجام برنامه ریزی های آموزشی آتی در راستای بهبود فرایند ها و عملکرد کارکنان مجموعه نمایندگی ها می باشد.